Tez Süreci

Danışman Atanması

 • Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan yüksek lisans öğrencileri için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır.
 • Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir. Bu tür danışmanların da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

Danışman Değişikliği

 • Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine, EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek Lisans

   Jüri Belirleme

 • Yüksek lisans tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

   Tez Savunması

 •   Tez jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
 • Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır.
 • Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz.
 • İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.

Doktora

Yeterlik Sınavı

 • Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
 • Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
 • Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
 • Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.
 • Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır.
 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.
 • İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez İzleme Komitesi

 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.
 • TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD içinden 1 (bir) üye ile EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 1 (bir) üye yer alır.

Tez Önerisi

 • Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
 • Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.
 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 •  İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez Çalışması

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
 • Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna, enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız notu verilir.
 • TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

   Tez Savunması

 • Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Doktora tez jürisi, üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.
 • Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.