Tez Savunma Sonrası Süreç

Tez Savunmasını başarılı bir şekilde jüri önünde gerçekleştiren öğrencilerimiz aşağıdaki işlemleri tamamlayarak mezuniyet işlemlerini gerçekleştirebilirler:

1- Tez Savunma Onay Sayfasının İmzalatılması, (1 Adet – Ciltli baskı için)

2- Tez Savunma Tutanağının İmzalatılması

3- Tez Jüriler tarafından doldurulan “Tez inceleme ve Değerlendirme Formu”nun İmzalı olarak teslim Alınması, (her jüri üyesinden birer nüsha)

4- Tez Savunma Tutanağı ve Tez inceleme ve Değerlendirme Formu Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır.

5- Teze ilişkin varsa jüriden gelen küçük düzeltme önerilerinin tamamlanması,

6- Eksikler giderildikten sonra Tez Yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezin Enstitü Müdür Yardımcısı’na inceletilmesi ve verilen düzeltme önerilerinin yapıldıktan sonra Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Formu imzalatılarak tezin teslim alınması,

7- Tezlerin enstitüye teslim edildiğine dair ve mezuniyet işlemlerinin başlatılmasına yönelik talebinizin yer aldığı mezuniyet işlemleri başvuru formunun ekleriyle birlikte imzalanarak enstitüye teslim edilmesi. Başvuru formunun ekleri:

  • Tez (3 adet ciltli, 1 adet tez onay sayfasında jüri imzalı, 2 adet tez onay sayfası bulunmayan)
  • YÖK TEZ Veri Giriş Formu
  • CD içerisine yerleştirilmiş (sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak) (1 adet Word ve 1 adet PDF uzantılı dosya halinde) ve dosya isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. (Ekler var ise sadece WinRar programı ile sıkıştırılmalıdır.) (Örnek: referansno_tez.pdf, referansno_tez.doc) CD ve CD zarfının üzerine tezin kapağındaki bilgiler yazılmalıdır. (2 adet CD’nin CD zarfı ile teslim edilmesi rica olunur.) CD içerisindeki dosyalarda tez onay sayfası bulunmamalıdır.
  • Öğrenci Kimlik Kartı teslimi: (Kaybedilmeleri halinde; durumun, kayıp ilanı ile belgelendirilmesi gerekir.)
  • Türkiye burslusu olan yabancı uyruklu öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) veya ilgili diğer kurumlardan bursunun kesildiğine dair belge getirmek zorundadır.
  • Kimlik bilgisi değişimleri belgelendirilerek bildirilmek zorundadır. (Değişiklik halinde yeni nüfus cüzdanının fotokopisi teslim edilmelidir.)

Tez onay sayfasında jüri imzalı Tezi teslim ettiğiniz tarih yönetmelik gereği mezuniyet tarihiniz olarak kabul edilecektir,

8-Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi üzerine mezuniyet işlemleriniz başlatılacak olup, tezlerin dağıtımı ve ilişik kesme işlemleriniz için tez yayınlama izin formu ve mezuniyet ilişik kesme formunda ilgili yerlere imzalatılarak enstitüye uğramanız gerekmektedir.