Tezli Yüksek Lisans Formları ve Süreci

Table Plugin

 

Tez Önerisi

 • Tezli yüksek lisans programında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yapmalıdır ve sistemden aldığı çıktı formunu danışmanına imzalatmalıdır. YÖK’den alınan formu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez  Konusu Öneri Formunu en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez dersine kayıt yaptıramaz. 

 Jüri ve Savunma Tarihi Belirleme

 • Yüksek lisans tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

 Tez Savunması

 • Tez jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
 • Sınav belirlenen gün, yer ve saatte yapılır.
 • Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz.
 • İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
 • Tez savunması sonrası izleyen üç gün içinde 
  • Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı ve Tez Bireysel Değerlendirme Formu Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitüye ulaştırılır.
 • Başarılı bulunan tez savunmalarında tez onay sayfası imzalanmalıdır.

Tez Savunmasını başarılı bir şekilde jüri önünde gerçekleştiren öğrencilerimiz, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde jüri düzeltmeleri, enstitü tez yazım kılavuzuna uygunluk incelemesi, tez teslimi ve tüm form ve evrakların teslimi tamamlanmak zorundadır.

Aşağıdaki işlemleri tamamlayarak mezuniyet işlemlerini gerçekleştirebilirler:

1- Teze ilişkin varsa jüriden gelen küçük düzeltme önerilerinin tamamlanması,

2- Jürinin istediği eksikler giderildikten sonra Tez Yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezin Enstitü Müdür Yardımcısı’na inceletilmesi ve verilen düzeltme önerilerinin yapıldıktan sonra: Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Formu, Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu, Tez Yayınlama İzin Formu, Mezuniyet İlişik Kesme Formu ekleriyle birlikte imzalanarak enstitüye teslim edilmesi.

Mezuniyet İşlemleri Başvuru formunun ekleri:

 • 2 Adet Ciltli Tez (1 adet tez onay sayfasında jüri imzalı, 1 adet tez onay sayfası bulunmayan)
 • YÖK TEZ Veri Giriş Formu (güncel hali)
 • CD içerisine yerleştirilmiş (sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak) (1 adet Word ve 1 adet PDF uzantılı dosya halinde) ve dosya isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. (Ekler var ise sadece WinRar programı ile sıkıştırılmalıdır.) (Örnek: referansno_tez.pdf, referansno_tez.doc) CD ve CD zarfının üzerine tezin kapağındaki bilgiler yazılmalıdır. (2 adet CD’nin CD zarfı ile teslim edilmesi rica olunur.) CD içerisindeki dosyalarda tez onay sayfası bulunmamalıdır.
 • Öğrenci Kimlik Kartı teslimi: (Kaybedilmeleri halinde; durumun, kayıp ilanı ile belgelendirilmesi gerekir.)
 • Türkiye burslusu olan yabancı uyruklu öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) veya ilgili diğer kurumlardan bursunun kesildiğine dair belge getirmek zorundadır.
 • Kimlik bilgisi değişimleri belgelendirilerek bildirilmek zorundadır. (Değişiklik halinde yeni nüfus cüzdanının fotokopisi teslim edilmelidir.)

3-Teslim edilen tüm formlar ve evraklar sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu’nda mezuniyetin görüşülmesi.

Yönetim kurulunda, Tez onay sayfasında jüri imzalı Tezi teslim ettiğiniz tarih yönetmelik gereği mezuniyet tarihiniz olarak kabul edilecektir.

 

Öğrenci Destek Hattı