Sosyoloji Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Dünyada bilim ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler toplumların sosyal,kültürel, ekonomik ve benzeri yapılarına doğrudan etki etmekte, gözlenebilir ve ölçülebilir belli değişim ve dönüşümlere yol açmaktadır. Toplumsal yapının anlaşılması ve çözümlenmesinde en etkili başvuru kaynaklarından biri olan sosyolojinin, sanayi devrimiyle birlikte daha da gelişerek taşıdığı entelektüel birikimin günümüze aktarılması, bu insani tecrübenin toplum problemlerinin çözümünde bir veri olarak kullanılması sosyoloji ve alt disiplinlerinin katkısıyla olacaktır.

Sosyoloji bilimi, bireysel olandan hareketle toplumsal olanı anlamaya çalışmaktadır. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte ortaya çıkan olayları tarihsel süreklilik içerisinde sistematik bir biçimde analiz eden akademik bir çabadır. Genel olarak sosyoloji eğitimi; kent, medya, kültür, din, eğitim, ekonomi gibi toplumu kuşatan parametreleri kavrama, anlama ve açıklama kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyoloji; tarih, hukuk, siyaset bilimi, edebiyat felsefe gibi alanlarla işbirliği hâlinde olan disiplinler arası bir bilimdir.

Sosyoloji tezsiz yüksek lisans programının amacı; sosyoloji biliminin hedefleri doğrultusunda öğrencilerine gereken teorik eğitimi vererek sosyolojik düşünme, araştırma ve uygulamaya dönük çalışmalar yapma yeteneği kazandırmaktır.

Öğrenci Destek Hattı