Sosyoloji Doktora Programı

Sosyoloji bilimi, bireysel olandan hareketle toplumsal olanı okumaya çalışan bir anlayışla yerel, bölgesel ve küresel ölçekte ortaya çıkan durumları ve olayları bir tarihsel süreklilik çizgisi içerisinde sistematik bir biçimde analiz eden akademik bir çabadır. Genel olarak sosyoloji eğitimi; kent, medya, kültür, din, eğitim, ekonomi gibi toplumu kuşatan parametreleri kavrama, anlama ve açıklama kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyoloji; tarih, hukuk, siyaset bilimi, edebiyat felsefe gibi alanlarla işbirliği hâlinde olan disiplinler arası bir bilimdir. Anlamından ve hedefinden hareketle Sosyoloji bölümü tezli yüksek lisans programının amacı; sosyoloji biliminin hedefleri doğrultusunda öğrencilerine gereken teorik eğitimi vererek sosyolojik düşünme, araştırma ve uygulamaya dönük çalışmalar yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu doğrultuda sosyoloji özelinde Türkiye’nin, bölgenin ve kentin sosyal-kültürel dokusuna yönelik araştırmalar yapılması, uygun politikalar geliştirilmesi için gerekli kaynakların temini sağlanacaktır. Bu anlamda sosyal sorunlara karşı duyarlılık gösterme, hızlı çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yürütme gayretindedir. Bu hedefler doğrultusunda program, akademik bilginin pratiğe aktarımını sağlayarak Türkiye’de, bölgede ve şehirde öğrencilerine hizmette bulunmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak Sosyoloji tezli yüksek lisans programı sosyoloji ve sosyoloji ile bağlantılı olan tüm alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, lisansüstü düzeyde araştırma ve çalışmaları ile bilime katkı sağlayabilen, alanı ile ilgili süreçlere ve yeni gelişmelere hâkim araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenci Destek Hattı