Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

 

Sosyoloji bilimi, bireysel olandan hareketle toplumsal olanı okumaya çalışan bir anlayışla yerel, bölgesel ve küresel ölçekte ortaya çıkan durumları ve olayları bir tarihsel süreklilik çizgisi içerisinde sistematik bir biçimde analiz eden akademik bir çabadır. Genel olarak sosyoloji eğitimi; kent, medya, kültür, din, eğitim, ekonomi gibi toplumu kuşatan parametreleri kavrama, anlama ve açıklama kabiliyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyoloji; tarih, hukuk, siyaset bilimi, edebiyat felsefe gibi alanlarla işbirliği hâlinde olan disiplinler arası bir bilimdir. Anlamından ve hedefinden hareketle Sosyoloji bölümü tezli yüksek lisans programının amacı; sosyoloji biliminin hedefleri doğrultusunda öğrencilerine gereken teorik eğitimi vererek sosyolojik düşünme, araştırma ve uygulamaya dönük çalışmalar yapma yeteneği kazandırmaktır. Bu doğrultuda sosyoloji özelinde Türkiye’nin, bölgenin ve kentin sosyal-kültürel dokusuna yönelik araştırmalar yapılması, uygun politikalar geliştirilmesi için gerekli kaynakların temini sağlanacaktır. Bu anlamda sosyal sorunlara karşı duyarlılık gösterme, hızlı çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yürütme gayretindedir. Bu hedefler doğrultusunda program, akademik bilginin pratiğe aktarımını sağlayarak Türkiye’de, bölgede ve şehirde öğrencilerine hizmette bulunmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak Sosyoloji tezli yüksek lisans programı sosyoloji ve sosyoloji ile bağlantılı olan tüm alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, lisansüstü düzeyde araştırma ve çalışmaları ile bilime katkı sağlayabilen, alanı ile ilgili süreçlere ve yeni gelişmelere hâkim araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Prof.Dr.Kenan ÇAĞAN

A.B.D.Başkanı

 

 

 

 

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS MÜFREDATI

Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu  

 Ders Adı

 T+U+L*  Z/S*  AKTS*
I. YARIYIL
SOS601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
SOS603 Sosyal Bilimler için İstatistik 3+0+0 S 7,5
SOS605 Kültür ve Türkiyede Kültürel Değişmeler 3+0+0 S 7,5
SOS607 Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları 3+0+0 S 7,5
SOS609 Yoksulluk ve Dayanışma Ağları 3+0+0 S 7,5
SOS611 Postmodernizim ve Yeni Dini Gruplar 3+0+0 S 7,5
SOS613 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 3+0+0 S 7,5
SOS615 Biopoltika-Psikopolitika ve Toplum 3+0+0 S 7,5
SOS617 Irk ve Etnisite Çalışmaları 3+0+0 S 7,5
SOS619 Dijital Toplumda Oyun ve Gerçeklik 3+0+0 S 7,5
SOS621 Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlikler 3+0+0 S 7,5
SOS623 Türkiye’de Sosyal Politika ve Uygulamaları 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
SOS602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
SOS604 Nitel Araştırma Teknikleri 3+0+0 S 7,5
SOS606 Nicel Araştırma Teknikleri     3+0+0 S 7,5
SOS608 Aydınlar ve Toplum 3+0+0 S 7,5
SOS610 Postkolonyalizm ve Sosyolojik Teori 3+0+0 S 7,5
SOS612 Kamusal Alan Tartışmaları ve Söylemsel Pratikler 3+0+0 S 7,5
SOS614 Toplumsal Hafıza 3+0+0 S 7,5
SOS616 Yeni İletişim Teknolojileri ve GözetimToplumu 3+0+0 S 7,5
SOS618 Modernizmden Postmodernizme Kent, Kimlik ve Mekân 3+0+0 S 7,5
SOS620 Tüketim Toplumu ve Ekonomik İnsan 3+0+0 S 7,5
SOS622 Kültür, Kimlik ve Aidiyet 3+0+0 S 7,5
SOS624 Ulus Devlet, Küreselleşme ve Çokkültürlülük 3+0+0 S 7,5
III. YARIYIL
SOS650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
SOS600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30

IV. YARIYIL

SOS600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
SOS650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0

*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.