Program Açma Başvuru İşlemleri

Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler

 1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.
 2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir. Söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Lisans programındaki ana bilim dalı ile aynı isimde doktora programı açılması hâlinde bu öğretim üyelerinin dördü doğrudan programın açılacağı alandan olmak şartıyla ikisi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği ilgili alanlardan olabilir.
 3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir. Söz konusu öğretim üyelerinin en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.
 4. Bir öğretim üyesi, en fazla iki farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programlarında, ayrıca en fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programında asgari öğretim üyesi olarak yer alabilir. Tezsiz yüksek lisans programları bu kısıtlamaya tabi değildir.
 5. Başvuru yapılacak program için asgari öğretim üyesi yeterliği sağlanmalıdır. Önerilen her bir öğretim üyesinin haftalık ders saati yükü toplamı 30 saati geçmemelidir. Öğretim üyelerinin YÖKSİS bilgilerinin güncel olması sağlanmalıdır. 
 6. Yüksek lisans programı açılabilmesi için programda yer alacak öğretim üyelerinin en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş olması gerekir. Doktora programı açılabilmesi için ise söz konusu öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.
 7. Yüksek lisans ve Doktora programında görev alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın/eser sayısı ortalaması, müracaat edilen yıldan önceki takvim yılı dikkate alınarak en az 1 (bir) olmalıdır. Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin dikkate alınacak yayınları/ eserleri şunlardır:
 • Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri alanları için: Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) veya Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya tescil edilmiş patent,
 • Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanları için: Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) veya Scopus kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya tescil edilmiş patent veya yarışmada derece
 • Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Filoloji, Hukuk, Spor Bilimleri, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler alanları için: Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI), Scopus veya TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya uzmanlık alanıyla ilgili özgün bilimsel kitap,
 • Güzel Sanatlar alanı için: Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) Scopus veya TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya alanıyla ilgili özgün bir eser

Anabilim Dalı Başkanlığı programda yer alan öğretim üyelerinin ilgili yılda yaptığı çalışmaları her yıl Nisan ayında Enstitü’ye bildirmekle sorumludur.

Başvurular YÖK tarafından belirlenen belli dönemlerde yapılabilir. 

Başvuru formatına göre hazırlanan program açma başvuru dosyası, program açılacak Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm Başkanlığının kurul kararı ve üst yazısı ile açılacak program bir fakülteye bağlı değilse ilgili Öğretim Üyesinin dilekçesi ile Enstitüye gönderilir. 

Başvuru dosyasının ilk kontrolü Enstitü tarafından yapılır ve uygun görülenler Enstitü Kurulu’na sevk edilir. Uygun olmayan başvurular düzeltilmek üzere iade edilir.

Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen başvuru dosyası üst yazı ile Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına gönderilir. Üniversite Senatosu başvuru dosyasını inceler ve kararını Enstitüye bildirir.

Alınan kararın uygun olması durumunda Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına program açılış talebi yazılır ve YÖKSİS Akademik Birim Ağacı Yönetim Sistemi (ABAYS) yazılımı üzerinden istenilen belgeler sisteme yüklenir.

Program başvuru sonucu Enstitü tarafından ABAYS sistemi üzerinden takip edilir ve sonuç  ilgililere ve/veya Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm Başkanlığına bildirilir.

Yeni açılan programlardan Program Bilgi Paketi dosyası istenir. Program Bilgi Paketi dosyası içeriğine göre gönderilen dersler OBS’ye işlenir.

Öğrenci Destek Hattı