Doktora Formları ve Süreci

Table Plugin

Yeterlik Sınavı

 • Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
 • Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
 • Yeterlik komitesi, öğrenci için jüriyi belirlediği Yeterlik Jüri Önerisi Formunu Ana Bilim Dalına, Ana Bilim Dalı EBYS üzerinden Enstitüye ulaştırır.
 • Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3.00 GANO’yu sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına girer:
  • Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3.00 GANO’yu sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.
  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
 • Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.
 • Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Tezi derslerinden birine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır.
 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.
 • İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Formu ve  sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

 Tez İzleme Komitesi

 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
 • Danışman Tez İzleme Komitesi Öneri Formunu Ana Bilim Dalı Başkanlığına verir. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Ana Bilim Dalı Başkanlığının görüşü ile EBYS üzerinden Enstitüye ulaştırılır. Komite, Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
 • TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD içinden 1 (bir) üye ile EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 1 (bir) üye yer alır.

Tez Önerisi

 • Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
 • Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.
 • Tez önerisi
 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu ve Tez  Konusu Öneri Formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 •  İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez Çalışması

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
 • Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna, enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız notu verilir.
 • TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
 • Tez izleme komitesi değerlendirme formu Ana Bilim Dalı üzerinden toplantı sonrası üç gün içerisinde Enstitüye ulaştırılır.

 Tez Savunması

 • Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Doktora tez jürisi, üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.
 • Sınav belirlenen gün, yer ve saatte yapılır.
 • Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz.
 • İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
 • Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tez savunması sonrası izleyen üç gün içinde  Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı ve Tez Bireysel Değerlendirme Formu (her jüri üyesi için) Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitüye ulaştırılır.
 • Enstitü yönetim kurulu kararı sonrası tezler öğrenci/danışman tarafından jüri üyelerine ulaştırılır ve daha sonra jüri üyelerine imzalatılan Tez Teslim Tutanağı Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitüye ulaştırılır.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Başarılı bulunan tez savunmalarında tez onay sayfası imzalanmalıdır.

Tez Savunmasını başarılı bir şekilde jüri önünde gerçekleştiren öğrencilerimiz, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde jüri düzeltmeleri, enstitü tez yazım kılavuzuna uygunluk incelemesi, tez teslimi ve tüm form ve evrakların teslimi tamamlanmak zorundadır.

Aşağıdaki işlemleri tamamlayarak mezuniyet işlemlerini gerçekleştirebilirler:

1- Teze ilişkin varsa jüriden gelen küçük düzeltme önerilerinin tamamlanması,

2- Jürinin istediği eksikler giderildikten sonra Tez Yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezin Enstitü Müdür Yardımcısı’na inceletilmesi ve verilen düzeltme önerilerinin yapıldıktan sonra: Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Formu, Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu, Tez Yayınlama İzin Formu, Mezuniyet İlişik Kesme Formu ekleriyle birlikte imzalanarak enstitüye teslim edilmesi.

Mezuniyet İşlemleri Başvuru formunun ekleri:

 • 2 Adet Ciltli Tez (1 adet tez onay sayfasında jüri imzalı, 1 adet tez onay sayfası bulunmayan)
 • YÖK TEZ Veri Giriş Formu (güncel hali)
 • CD içerisine yerleştirilmiş (sıkıştırılmamış ve şifresiz olarak) (1 adet Word ve 1 adet PDF uzantılı dosya halinde) ve dosya isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılmalıdır. (Ekler var ise sadece WinRar programı ile sıkıştırılmalıdır.) (Örnek: referansno_tez.pdf, referansno_tez.doc) CD ve CD zarfının üzerine tezin kapağındaki bilgiler yazılmalıdır. (2 adet CD’nin CD zarfı ile teslim edilmesi rica olunur.) CD içerisindeki dosyalarda tez onay sayfası bulunmamalıdır.
 • Öğrenci Kimlik Kartı teslimi: (Kaybedilmeleri halinde; durumun, kayıp ilanı ile belgelendirilmesi gerekir.)
 • Türkiye burslusu olan yabancı uyruklu öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) veya ilgili diğer kurumlardan bursunun kesildiğine dair belge getirmek zorundadır.
 • Kimlik bilgisi değişimleri belgelendirilerek bildirilmek zorundadır. (Değişiklik halinde yeni nüfus cüzdanının fotokopisi teslim edilmelidir.)

3-Teslim edilen tüm formlar ve evraklar sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu’nda mezuniyetin görüşülmesi.

Yönetim kurulunda, Tez onay sayfasında jüri imzalı Tezi teslim ettiğiniz tarih yönetmelik gereği mezuniyet tarihiniz olarak kabul edilecektir.

Öğrenci Destek Hattı