Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Aynı anda farklı lisansüstü programlara kayıt yaptırabilir miyim?

Farklı lisansüstü programlara kayıt aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

1. Kayıt 2. Kayıt 2. Kayıt Yapılabilirlik Durumu
Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Yapılamaz
Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Yapılabilir
Tezsiz Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Yapılabilir
Doktora Tezli Yüksek Lisans Yapılamaz
Doktora Tezsiz Yüksek Lisans Yapılabilir
Doktora Doktora Yapılamaz

 

2. Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Lisans/yüksek lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans/doktora adaylarına uygulanır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve GANO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı kurulunun onayıyla ilgili lisansüstü programı derslerinden 15 AKTS’ye kadar ders alabilir.

3. Dönemlik ders yükü ne kadardır ve ders seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS’dir. Ancak öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi kadar arttırılabilir.

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin ders yükleri 7.5 AKTS olduğu için dönemde 4 ders  (Tez, Danışmanlık, Uzmanlık Alan Dersi hariç)

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin ders yükleri 6 AKTS olduğu için dönemde 5 ders seçmelidirler (Danışmanlık hariç)

Bahar dönemi kayıtlı öğrenciler için 1. dönem Bahar dönemidir ve Bahar dönemine ders kayıt yaparak yüksek lisansa başlarlar.

Bilimsel araştırma yöntemleri ve Etik dersi (1. dönem) ve Seminer (2. dönem) alınması gereken zorunlu derslerdir. Ayrıca program bazında alınması gereken zorunlu dersler bulunabilmektedir. Zorunlu dersler  “Z” ve Seçmeli dersler “S” kısaltması ile OBS sisteminde yer almaktadır.

2. dönem ders kaydında Danışmanlık (İlgili danışman) dersi de seçilmelidir.

Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Tez döneminde ilgili danışmanın Tez, Danışmanlık ve Uzmanlık Alan Dersi seçilmelidir.

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri Dönem projesi döneminde ilgili danışmanın Dönem projesi ve Danışmanlık Dersi seçilmelidir.

Ders seçiminde Tez, Uzmanlık Alan Dersi, Danışmanlık Dersleri, Dönem Projesi  OBS sisteminde Güz Döneminde yer almaktadır. Bu dersler Bahar Dönemi ders seçerken de Güz Döneminden seçilmelidir.

4. Ders saydırma/intibak işlemleri nasıl yapılmaktadır?

-Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların,

-Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans derslerinin ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetlerin/uygulamaların

intibakı yapılır.

-Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.

-Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili Ana Bilim Dalına ders saydırma formu ile başvurması gereklidir.

5. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine devam etmek zorundadır.

6. Kayıt dondurma işlemi ve süresi nedir?

Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için kayıt dondurulma talep edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir.

Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

7. Tezli yüksek lisans azami süre kaç yıldır?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

8. Tezli yüksek lisans ders yükü ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur.

9. Tez konusu ne zamana kadar belirlenir?

Tezli yüksek lisans programında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunun Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak ve sistemden aldığı çıktı formunu danışmanına imzalatarak en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Öğrenci Destek Hattı