Tezsiz Yüksek Lisans Formları ve Süreci

Table Plugin

 

Süre

  • Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerden veya dönem projesinden başarısız olan ya da genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek ilişikleri kesilir.

 

Ders Yükü ve Başarı

  • Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
  • Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden başarılı olmak zorundadır.
  • Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.
  • Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
  • Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.
Öğrenci Destek Hattı