Ders ve Tez Süreci

Ders Seçimi

Ders Seçim Kılavuzu için tıklayınız.

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer ve doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yatay Geçiş

Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.(Ders saydırma-İntibak). Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili Ana Bilim Dalı’na başvurmaları gerekir.

Danışman Atanması

 • Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan yüksek lisans öğrencileri için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK)’nun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır.
 • Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir. Bu tür danışmanların da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

Danışman Değişikliği

 • Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı (EABDB’)’nın görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

YÜKSEK LİSANS

 Tez Öneri

 • Tezli yüksek lisans programında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine girişini yapmalıdır ve sistemden aldığı çıktı formunu danışmanına imzalatmalıdır. YÖK’den alınan formu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez  Konusu Öneri Formunu en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

 Jüri ve Savunma Tarihi Belirleme

 • Yüksek lisans tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Süreç:

 1. Danışman tarafından hazırlanan Tez Teslim ve Jüri Oluşturma Sürecinin Başlatılma Formu ile Tez Savunma Jüri Öneri Formu Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitü’ye ulaştırılır. İlgili yazı da savunma yer, tarih ve saat belirtilebilir. Bu aşamada Danışman tarafından Benzerlik programları ile benzerlik oranları hesaplanmalı ve ilgili forma yazılmalıdır.
 2. Enstitü yönetim kurulu kararı ile jüri oluşturulur.
 3. Ana Bilim Dalı’nın ilgili formları gönderdiği yazı da savunma yer, tarih ve saat belirtilmemişse Enstitü tarafından Ana Bilim Dalı’ndan yer, tarih ve saat bilgisi istenir.
 4. Tez Savunma yer, tarih ve saat bilgisini içeren Jüri üyeleri görevlendirme yazısı yazılır.
 5. Tez Savunma yer, tarih ve saat bilgisi genel duyurusu yapılır.

 Tez Savunması

 • Tez jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
 • Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır.
 • Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz.
 • İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.

DOKTORA

 Yeterlik Sınavı

 • Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
 • Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
 • Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
 • Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.
 • Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız sayılır.
 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.
 • İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez İzleme Komitesi

 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.
 • TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD içinden 1 (bir) üye ile EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 1 (bir) üye yer alır.

Tez Önerisi

 • Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
 • Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.
 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez  Konusu Öneri Formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 •  İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tez Çalışması

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
 • Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı takdirde öğrenci tez çalışma notuna, enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız notu verilir.
 • TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

 Tez Savunması

 • Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Doktora tez jürisi, üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
 • Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.
 • Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.